Калькулювання собівартості продукції

Калькулювання собівартості продукції – це процес обчислення собівартості одиниці продукції.

Калькулювання собівартості продукції передбачає встановлення об'єкта калькуляції, вибір калькуляційних одиниць, визначення калькуляційних статей витрат.

Об'єкт калькулювання - це та продукція або робота (послуга), собівартість яких обчислюється. До об'єктів калькулювання на підприємстві належать основна і допоміжна продукція, послуги і роботи, що призначені дня споживання як за межами , так і всередині цього підприємства.

Для кожного об'єкта калькулювання обирається калькуляційна одиниця - одиниця його кількісного виміру (маса, площа, об'єм, кількість у штуках тощо).

При калькулюванні витрати підприємства групують відповідно до калькуляційних статей. Статті калькуляції включають витрати, що відрізняються між собою функціональною роллю Калькулювання собівартості продукції у виробничому процесі й місцем виникнення. Перелік статей калькуляції витрат може бути різним, що обумовлено особливостями галузі, до якої належить підприємство.

Для визначення повної собівартості окремих видів продукції застосовують таку номенклатуру статей калькуляції:

1) сировина і матеріали (за винятком зворотних відходів);

2) куплені напівфабрикати, комплектуючі вироби;

3) паливо та енергія, спожита на технологічні цілі;

4) заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова);

5) відрахування на соціальні заходи;

6) підготовка та освоєння виробництва;

7) знос інструментів та пристосувань цільового призначення, інші спеціальні витрати;

8) утримання та експлуатація машин і устаткування;

9) цехові витрати;

10) загальновиробничі витрати;

11) загальногосподарські витрати;

12) втрати від браку;

13) інші виробничі витрати;

14) позавиробничі витрати.

Відмінність статей калькуляції від аналогічних Калькулювання собівартості продукції елементів витрат кошторису виробництва полягає у тому, що в статтях калькуляції враховуються тільки витрати на одиницю певного виду продукції, а в кошторисі - всі витрати підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за певний період.

Методи калькулювання повної собівартості.

1. Нормативний метод. Цей метод передбачає встановлення витрат на одиницю продукції відповідно до діючих норм.

2. Параметричний метод. Витрати на проектний виріб при цьому встановлюють, виходячи із ступеня залежності рівня цих витрат від зміни техніко-економічних параметрів виробу.

3. Розрахунково-аналітичний метод. Передбачає розподіл прямих витрат на виробництво одиниці продукції на основі діючих норм, а непрямих - пропорційно до заробітної плати основних робітників Калькулювання собівартості продукції.

Зміст статей калькуляції собівартості.

Стаття "Сировина і матеріали" включає витрати на сировину і допоміжні матеріали, куплені вироби, напівфабрикати, їх можна безпосередньо обчислити на одиницю продукції, виходячи з норм витрат і цін їх придбання.

Обсяг витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції (См) можна визначити за формулою

де Нмі - норма витрат і-гo виду сировини (матеріалів) на виробництво одиниці продукції (у натуральних вимірниках);

Цмі - ціна придбання і-гo виду сировини (матеріалів), грн.;

М т.ві - витрати і-гo виду сировини (матеріалів), що перейшла у технологічні відходи (у натуральних вимірниках);Цві, — ціна можливої реалізації відходів і-гo виду сировини (матеріалів), грн.;

т Калькулювання собівартості продукції - кількість видів сировини (матеріалів), що використовується для виробництва одиниці продукції.

Стаття "Енергія, спожита на технологічні цілі" містить витрати на енергію (паливо, електроенергію, пару, газ тощо), яка використовується безпосередньо у технологічному процесі для зміни фізичного або хімічного стану, або форми предметів праці (під час плавлення, нагрівання, сушіння, зварювання та інших операцій). Витрати енергії на одиницю продукції (Сен) обчислюють, виходячи з норм витрат і діючих тарифів на енергію:

де Н ені— норми витрат і-гo виду енергії на виробництво одиниці продукції (у натуральних вимірниках);

Цені,- ціна (тариф) на використання z-ro виду енергії, грн.; п - кількість видів енергії, що використовуються для вироб Калькулювання собівартості продукції­ництва одиниці продукції.

Стаття "Заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова)" включає витрати на оплату праці робітників, які безпосередньо зайняті виготовленням продукції підприємства. Основна заробітна плата обчислюється згідно з нормами витрат часу на виконання технологічних операцій і тарифними ставками або відрядними розцінками на операції, деталі, вузли, виготовлення одиниці продукції. До витрат на основну заробітну плату включаються доплати і надбавки працівникам за кваліфікацію, за роботу в понадурочний час, за перевиконання плану тощо. Додаткова заробітна плата сплачується також за невідпрацьований час: оплата відпусток, часу виконання державних обов'язків тощо.

До статті "Відрахування на соціальні заходи" включаються обов'язкові нарахування на заробітну Калькулювання собівартості продукції плату основних робітників: до державного соціального фонду, державного пенсійного фонду, фонду страхування на випадок безробіття, фонду страхування від нещасних випадків на виробництві. Величина цих нарахувань встановлюється у відсотках до суми основної і додаткової заробітної плати основних робітників.

Стаття "Утримання та експлуатація машин і устаткування" є комплексною, оскільки охоплює такі витрати, як енергію, пальне, стиснуте повітря, що необхідні безпосередньо для експлуатації обладнання, амортизаційні відрахування по машинах і устаткуванню, оплата праці та відрахування на соціальні потреби робітників, які обслуговують машини, витрати на ремонт устаткування тощо.

Оскільки такі витрати неможливо обчислити безпосередньо на одиницю продукції, тобто вони є накладними виробничими витратами, їх Калькулювання собівартості продукції розподіляють між загальною кількістю продукції відповідно до обраної бази розподілу. Найчастіше за таку базу беруть величину основної заробітної плати виробничих робітників. Сума витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування, що припадає на одиницю продукції (См.у1), обчислюється так:

де Сзп1 - витрати на заробітну плату основним робітникам, що припадають на одиницю виготовленої підприємством продукції, грн.;

См.уj— витрати підприємства на утримання j-гo виду машин і устаткування, грн.;

ЗПі - заробітна плата і-го основного робітника, грн.;

k - кількість видів машин та устаткування;

п - кількість основних робітників.

*********************************************************************************************************

Приклад розподілу накладних витрат на одиницю продукції.


documentafcfzoz.html
documentafcggzh.html
documentafcgojp.html
documentafcgvtx.html
documentafchdef.html
Документ Калькулювання собівартості продукції